Mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie 1. konkursu w ramach Bat Grants, mechanizmu dofinansowania ochrony nietoperzy w ramach Projektu LIFE+ Podkowiec Towers.

Na pierwszy konkurs polskie organizacje pozarządowe miały możliwość aplikowania o wsparcie czynnej ochrony stanowisk nietoperzy, ważnej dla realizacji celów projektu LIFE+ Podkowiec Towers.

Ocenie poddano 4 wnioski, wszystkie, które wpłynęły na konkurs. Po pozytywnej ocenie formalnej poddane zostały ocenie merytorycznej. W wyniku analizy kilkunastu kryteriów przez Komisję Grantową, złożoną z pięciorga przedstawicieli polskich partnerów projektu – PTPP „pro Natura” i Lasów Państwowych powstała lista rankingowa wniosków.

Wszystkie 4 projekty uzyskały liczbę punktów przekraczającą zadany limit oraz spełniły kryteria obowiązkowe, warunkujące możliwość otrzymania dofinansowania. Jednakże, kwota przeznaczona na konkurs nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich prac. Dlatego do dofinansowania wybrane zostały 2 inicjatywy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, ex aequo 33. Pozostałe dwa projekty znalazły się na liście rezerwowej, co oznacza, że mogą uzyskać wsparcie w razie uwolnienia środków przewidzianych na zwycięskie projekty. Ze zwycięskimi organizacjami przeprowadzone zostaną negocjacje w zakresie wskazanym przez oceniających. Może to wpłynąć na zastosowane metody i w efekcie obniżyć koszty.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną bezpośrednio poinformowani o punktacji za poszczególne kryteria oraz zgłoszonych uwagach. Tu przedstawiamy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania:

„Ochrona kolonii rozrodczej nocka orzęsionego w Łazach”, zgłoszony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Wnioskowana kwota: 44 000,00PLN.

„Poprawa jakości wybranych schronień podkowców małych oraz nocków dużych” zgłoszony przez Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego. Wnioskowana kwota: 30 100,00PLN.

Podobne artykuły