Podstawowe informacje

Zasady 1. edycji konkursu grantowego na działania w ochronie nietoperzy w południowej Polsce
1. Cele i priorytety konkursu

Program wsparcia małych przedsięwzięć Bat Grants jest realizowany w ramach projektu LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym (akronim: LIFE+ Podkowiec Towers), dalej zwanego zamiennie Projektem Life.

Program grantowy Bat Grants jest skierowany głównie do organizacji społecznych i nakierowany na ochronę nietoperzy. Działania mogą być realizowane na wskazanym obszarze w południowej Polsce.

Zasady udziału w konkursach programu dotacyjnego Bat Grants wynikają z Podręcznika dla wnioskodawców, określającego warunki udzielania wsparcia stron trzecich w projektach LIFE, które są nadrzędne nad postanowieniami niniejszych zasad (Programme for the Environment and Climate Action (LIFE). Call for proposals. Nature & Biodiversity – Standard Action Projects [SAP]. LIFE-2022-SAP-NAT. Version 1.0. 27 April 2022. [REF. Ares(2022)3620236 – 12/05/2022]).

Wsparcie w ramach Bat Grants będzie udzielane w formie dotacji w trybie konkursowym.

2. Środki przeznaczone na program Bat Grants

Łącznie na mini-granty przewidziano 100 000 € z dotacji Komisji Europejskiej na projekt nr LIFE20/NAT/PL/001427 udzielonej w ramach instrumentu finansowego LIFE.