O projekcie

W Europie Środkowej i Wschodniej część gatunków nietoperzy wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej UE jest zagrożona pogarszającymi się warunkami środowiska. Maleje dostępności schronień, rosną odległości pomiędzy miejscami rozrodu a żerowiskami. Fragmentacja krajobrazu i zanikanie ciągów drzew i krzewów, służących jako trasy przelotu, ogranicza możliwości bezpiecznego przemieszczania się. Sztuczne oświetlenie latarni ulicznych i reflektorów zakłóca bezpieczny wylot ze schronień, jak również negatywnie wpływa na dostępność pożywienia. Dochodzi do tego płoszenie związane z obecnością ludzi w kryjówkach podziemnych, jakimi są np. jaskinie, służące nietoperzom zarówno podczas rozrodu, jak i zimowej hibernacji.

Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) wybrany został gatunkiem flagowym dla Projektu, ponieważ występuje w całym obszarze projektu i łączy się z nim historia udanych działań ochronnych, których zakres jest powszechnie znany i akceptowany przez społeczeństwo.


Cel 1: Zabezpieczenie i poprawa warunków stanowisk o dużym znaczeniu dla nietoperzy
 • poprawa stanu schronień rozrodczych i zimowych w 18-tu obszarach Natura 2000 w czterech krajach 
 • polepszenie stanu siedlisk żerowiskowych w 6-ciu obszarach Natura 2000 w Polsce i Słowacji 
 • ograniczenie konfliktów na linii człowiek-nietoperze w czterech krajach
Cel 2: Przejście w ochronie nietoperzy od podejścia reaktywnego do proaktywnego.
 • tworzenie, na terenach wolnych od barier przestrzennych i nienarażonych na negatywne wpływy antropogeniczne (duże, zwarte obszary leśne) siedlisk, które  zaspokajają całoroczne potrzeby zagrożonych gatunków nietoperzy
 • prewencyjne zapewnienie alternatywnych schronień dla gatunków wymagających przestrzeni do lotu w zasiedlanych obiektach (podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży) w pobliżu 10-ciu zagrożonych kolonii rozrodczych w Polsce
 • stworzenie 36-ciu nowych schronień i poprawa warunków siedliskowych w 10-ciu schronieniach w Słowacji
 • zapewnienie populacjom nietoperzy możliwości ekspansji na nowe tereny
 • stworzenie warunków do dyspersji kolonii rozrodczych 
Cel 3: Wzmocnienie instytucjonalnego wsparcia w ochronie nietoperzy
 • pozyskanie akceptacji społecznej oraz stymulacja oczekiwań społecznych w zakresie proaktywnych działań w ochronie nietoperzy
 • zwiększanie świadomości i wiedzy osób mających w swojej pracy styczność z nietoperzami i mających poprzez swoje decyzje wpływ na stan ich ochrony 
 • poszerzanie zdolności osób i instytucji zaangażowanych w ochronę nietoperzy
 • promowanie, opartych o rzeczywiste potrzeby przyrodnicze, kompleksowych rozwiązań w zakresie kompensacji oraz łagodzenia wpływu i skutków inwestycji
 • zaangażowanie różnych instrumentów finansowych w drobne, ale istotne działania lokalne
 • stymulacja kontynuacji i powielania działań projektu
 • Myotis myotis
 • Myotis emarginatus
 • Miniopterus schreibersii
 • Myotis bechsteinii
 • Myotis capaccinii
 • Rhinolophus mehelyi
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus euryale
 • Barbastella barbastellus
Projekt będzie realizowany w następujących państwach i regionach:
 • Polska – Dolnośląskie, Opolskie, Małopolskie, Śląskie, Podkarpackie
 • Republika Czeska – Stredni Morava, Severovychod
 • Rumunia – Sud-Vest Oltenia, Vest 
 • Słowacja – Stredne Slovensko, Vychodne Slovensko
 • PTPP „pro Natura“ (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura“), Polska (koordynator)
 • DGLP (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Polska
 • ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů), Republika Czeska
 • CCCL (Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor), Rumunia
 • SON (Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku), Słowacja
 • Numer projektu: LIFE20 NAT/PL/001427
 • Akronim projektu: LIFE+ PODKOWIEC TOWERS
 • Czas trwania: 01/10/2021 – 30/09/2026
 • Całkowity budżet projektu: 4 924 974 Euro  
 • Wkład finansowy UE: 2 954 984 Euro 
 • Wkład finansowy NFOŚiGW: 1 656 349 Euro