Pytania i odpowiedzi

Sekcja Pytania i odpowiedzi szybko ale w sposób przybliżony odpowiada na poszczególne kwestie dotyczące Bat Grants. Oficjalnym dokumentem zawierającym informacje o zasadach konkursu Bat Grants jest dokument programowy Bat Grants. Zasady 1. edycji konkursu grantowego na działania w ochronie nietoperzy w południowej Polsce

Granty dostępne są dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i fundacji), mających w statucie zapisy umożliwiające realizację przedsięwzięcia.

Grant może zostać dofinansowany w 100%. Jednak uzyskanie innych źródeł wsparcia jest premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie merytorycznej wniosku. Patrz wzór karty oceny merytorycznej wniosku.

Projekty mogą uzyskać wsparcie do wysokości 44 000 zł. Jeden podmiot może otrzymać łącznie do 88 000 zł na projekty realizowane w ramach wszystkich edycji Bat Grants.

W 1. edycji konkursu Bat Grants dofinansowywane będą projekty ochrony istniejących i potencjalnych stanowisk (schronień) nietoperzy z gatunków priorytetowych, którymi są podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży oraz mopek zachodni w niektórych obszarach w Polsce południowej.

Działania ochronne powinny być realizowane na obszarach Natura 2000 wymienionych w dokumencie programowym – do pobrania w zakładce Dokumenty programu Bat Grants.

W pierwszej edycji konkursu dofinansowane mogą być tylko projekty czynnej ochrony nietoperzy. Powinny one zawierać elementy promocji, ale głównym celem działań powinny być działania ochronne. Projekty promocyjne („miękkie”) będą mogły uzyskać finansowanie w kolejnych edycjach konkursu Bat Grants.

Grantodawca nie zakłada minimalnego ani maksymalnego czasu trwania projektu. Wyjątkiem jest wymóg, aby wszystkie działania zakończyły się przed 31 stycznia 2026 roku.

Wnioski należy składać elektronicznie poprzez formularz w zakładce Złóż wniosek na stronie programu Bat Grants.

Do dokumentów wniosku należy załączyć skan oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące wnioskodawcę. Wnioskodawcy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania będą musieli złożyć podpisane, papierowe wersje dokumentów, które staną się załącznikami do umowy grantowej.

Grantodawca może przyznać dofinansowanie pod pewnymi warunkami. Zostaną one przedstawione Wnioskodawcy celem ustalenia warunków umowy.

W szczególności Grantodawca może uzależnić dofinansowanie od korekty wskazanych kwot lub zweryfikowanie metod osiągnięcia celu projektu, jeśli ma zastrzeżenia co do proponowanych we wniosku rozwiązań technicznych.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Prześlij pytanie
Sprawdź, czy odpowiedzi nie ma w dokumentach lub często zadawanych pytaniach