O projekte

Niektoré druhy netopierov, uvedené v prílohách smernice EÚ o biotopoch, sú v strednej a východnej Európe ohrozené zhoršujúcimi sa podmienkami životného prostredia. Znižuje sa dostupnosť úkrytov a vzdialenosti medzi úkrytmi a krmoviskami sa zväčšujú. Fragmentácia krajiny a zánik líniových porastov stromov a krovín, ktoré vytvárajú doletové trasy, obmedzujú možnosti bezpečného pohybu. Umelé osvetlenie pouličných lámp a reflektorov bráni bezpečnému výletu z úkrytov a nepriaznivo ovplyvňuje dostupnosť potravy. Okrem toho človek netopiere vyrušuje svojou prítomnosťou v podzemných priestoroch, ako sú jaskyne, ktoré netopiere využívajú na rozmnožovanie aj zimný spánok.

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) bol vybraný ako vlajkový druh, ktorý sa vyskytuje vo všetkých krajinách zapojených do projektu, a pre ktorý boli zavedené mnohé úspešné opatrenia akceptované verejnosťou.


Cieľ 1: Ochrana a zlepšenie podmienok vo významných úkrytoch deviatich druhov netopierov
 • zlepšenie stavu rozmnožovacích a hybernačných úkrytov v 18 lokalitách sústavy Natura 2000 v štyroch krajinách
 • zlepšenie podmienok netopierích biotopov,  najmä krmovísk v 6 lokalitách sústavy Natura 2000 v Poľsku a na Slovensku
 • zníženie konfliktov medzi ľuďmi a netopiermi v štyroch krajinách
Cieľ 2: Zmena reaktívneho prístupu k ochrane netopierov na proaktívny
 • vytvorenie biotopov, ktoré vyhovujú celoročným potrebám ohrozených druhov netopierov v oblastiach bez priestorových bariér a negatívnych antropogénnych vplyvov (rozsiahle, husté lesné plochy)
 • zabezpečenie alternatívnych úkrytov pre druhy, ktoré vyžadujú letový priestor v obývaných budovách (podkovár malý, netopier Geoffroyov, netopier veľkouchý) v blízkosti desiatich ohrozených hniezdnych kolónií v Poľsku
 • vytvorenie 36 nových úkrytov a zlepšenie podmienok na 10 úkrytoch na Slovensku
 • poskytnutie príležitostí na rozšírenie populácií netopierov do nových oblastí
 • vytvorenie vhodných podmienok pre biologické šírenie hniezdnych kolónií
Cieľ 3: Posilnenie inštitucionálnej podpory ochrany netopierov
 • zlepšenie akceptácie a zvýšenie očakávaní verejnosti pre proaktívne opatrenia na ochranu netopierov
 • zvyšovanie povedomia a vedomostí ľudí, ktorí prichádzajú do styku s netopiermi pri svojej práci, a ktorých rozhodnutia môžu mať vplyv na ochranu netopierov
 • zlepšenie vedomostí a zručností jednotlivcov a inštitúcií pracujúcich na ochrane netopierov
 • podpora komplexných kompenzačných riešení založených na skutočných environmentálnych potrebách a zmiernenie dopadu a vplyvu investícií na netopiere
 • zapracovanie možnosti využitia rôznych finančných nástrojov na malé, ale významné lokálne opatrenia
 • podpora pokračovania a replikácie projektových aktivít
 • Myotis myotis
 • Myotis emarginatus
 • Miniopterus schreibersii
 • Myotis bechsteinii
 • Myotis capaccinii
 • Rhinolophus mehelyi
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus euryale
 • Barbastella barbastellus
Projekt bude realizovaný v týchto krajinách a regiónoch:
 • Poľsko – Dolnośląskie, Opolskie, Małopolskie, Śląskie, Podkarpackie
 • Česko – Stredni Morava, Severovychod
 • Rumunsko – Sud-Vest Oltenia, Vest
 • Slovensko – Stredné Slovensko, Východné Slovensko
 • PTPP pro Natura“ (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura“), Poľsko (koordinátor)
 • DGLP (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Poľsko
 • ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů), Česká republika
 • CCCL (Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor), Rumunsko
 • SON (Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku), Slovensko
 • Číslo projektu: LIFE20 NAT/PL/001427
 • Akronym projektu: LIFE+ PODKOWIEC TOWERS
 • Trvanie: 01/10/2021 – 30/09/2026
 • Celkový rozpočet projektu: 4 924 974 Euro
 • Finančný príspevok EÚ: 2 954 984 Euro
 • Finančný príspevok NFOŚiGW: 1 656 349 Euro