O projektu

Ve střední a východní Evropě jsou některé druhy netopýrů uvedené v přílohách směrnice EU o stanovištích ohroženy zhoršujícími se podmínkami prostředí. Jedná se zejména o snižující se dostupnost úkrytů, což vede ke zvětšování vzdáleností mezi úkryty a lovišti. Takováto fragmentace krajiny společně s úbytkem stromořadí a keřových pásů, které netopýři využívají nejen pro lov potravy, ale rovněž i jako migrační koridory, omezují možnosti bezpečného pohybu.

Dalším příkladem zhoršujících se podmínek prostředí může být umělé osvětlení pouličních lamp a reflektorů v blízkosti netopýřích úkrytů. Osvětlení výletových otvorů znemožňuje netopýrům nepovšimnuté opuštění úkrytu a zvyšuje riziko predace při výletu, kdy jsou netopýři zranitelnější. Umělé osvětlení navíc může negativně ovlivňovat dostupnost potravy. Negativní vliv může mít rovněž zvyšující se návštěvnost podzemních prostor (např. jeskyně či štoly) vedoucí k rušení netopýrů, kteří tyto prostory využívají jak k rozmnožování, tak k zimnímu spánku.

Vrápenec menší (Rhinolophus hipposideros) byl vybrán jako vlajkový druh projektu, protože se vyskytuje na celém území projektu a zároveň je s ním spojena historie celé řady úspěšných ochranářských opatření, jejichž rozsah je široce známý a veřejností přijímán.


Cíl 1: Ochrana a zlepšení podmínek v důležitých úkrytech devíti druhů netopýrů
 • vylepšení mateřských a hibernačních úkrytů v 18 lokalitách NATURA 2000 napříč čtyřmi státy
 • zlepšení podmínek stanovišť důležitých pro netopýry, zejména lovišť, v 6 lokalitách soustavy NATURA 2000 v Polsku a na Slovensku
 • snížení konfliktu mezi lidmi a netopýry ve všech čtyřech zapojených státech
Cíl 2: Změna z reaktivního na proaktivní přístup v ochraně netopýrů
 • vytváření biotopů vyhovujících celoročním potřebám ohrožených druhů netopýrů v oblastech bez prostorových bariér a které nejsou vystaveny negativním antropogenním vlivům (velké, hustě zalesněné plochy)
 • zajištění alternativních úkrytů pro druhy, které vyžadují letový prostor v obydlených budovách (vrápenec malý, netopýr brvitý, n. velký) v blízkosti deseti ohrožených hnízdních kolonií v Polsku
 • vytvoření 36 nových úkrytů a zlepšení podmínek dalších 10 úkrytů na Slovensku
 • poskytnutí příležitostí netopýřím populacím rozšířit se do nových oblastí
 • vytvoření vhodných podmínek pro přirozený rozptyl jedinců po rozpadu mateřských kolonií
Cíl 3: Posílení institucionální podpory v ochraně netopýrů
 • získání pochopení a přijetí ochranných opatření ze strany veřejnosti a zároveň i podnícení očekávání veřejnosti od proaktivních opatření na ochranu netopýrů
 • zvýšení povědomí a znalostí lidí, kteří se při své práci s netopýry setkávají a jejichž rozhodnutí mohou mít dopad na ochranu netopýrů
 • rozšiřování znalostí a dovedností jednotlivců a institucí věnujících se ochraně netopýrů
 • podpora komplexních kompenzačních řešení založených na skutečných ekologických potřebách a zmírnění dopadů a účinků na netopýry způsobených investicemi
 • začlenění různorodých finančních nástrojů do malých, nicméně důležitých akcí lokálního charakteru
 • stimulace pokračování a opakování projektových aktivit na dalších lokalitách
 • Myotis myotis
 • Myotis emarginatus
 • Miniopterus schreibersii
 • Myotis bechsteinii
 • Myotis capaccinii
 • Rhinolophus mehelyi
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus euryale
 • Barbastella barbastellus
Projekt bude realizován v následujících zemích a regionech:
 • Polsko – Dolnoslezské, Opolské, Malopolské, Slezské a Podkarpatské vojvodství
 • Česká republika – Střední Morava a Severovýchod
 • Rumunsko – Jihozápadní a Západní region
 • Slovensko – Střední a Východní Slovensko
 • PTPP pro Natura“ (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura“), Polsko (koordinátor)
 • DGLP (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Polsko
 • ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů), Česká republika
 • CCCL (Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor), Rumunsko
 • SON (Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku), Slovensko
 • Kód projektu: LIFE20 NAT/PL/001427
 • Projektová zkratka: LIFE+ PODKOWIEC TOWERS
 • Trvání projektu: 01/10/2021 – 30/09/2026
 • Celkový rozpočet: 4 924 974 Euro  
 • Rozpočtový podíl UE: 2 954 984 Euro 
 • Rozpočtový podíl NFEPWM: 1 656 349 Euro