LIFE PODKOWIEC PLUS

back to the forest – holistic conservation of bat breeding habitats
LIFE20 NAT/PL/001427

Poslání a cíle projektu

Naším posláním je udržovat a zlepšovat stav ochrany ohrožených druhů netopýrů ve střední a východní Evropě prostřednictvím:

  • Ochrana a zlepšení stavu důležitých úkrytů devíti druhů netopýrů
  • Přechod od reaktivního k proaktivnímu přístupu v ochraně netopýrů
  • Posílení institucionální podpory ochrany netopýrů
Proaktivní ochrana

Netopýry chráníme za všech okolností

Udržujte si odstup!

Proveďte výzkum, chraňte, ale nerušte

Co netopýry ohrožuje a jak je chráníme?

Někteří evropští netopýři přišli v důsledku antropogenního vlivu o své přirozené úkryty. Místo toho využívají budovy a člověkem vytvořenou kulturní krajinu. Změny prostředí stále pokračují a ovlivňují tak dostupnost úkrytů pro netopýry, která se každým rokem snižuje. Rovněž se zvyšuje dopad migračních bariér, které omezují využívání bezpečných a na potravu bohatých lovišť. Náš projekt chrání stávající stanoviště, ale také vytváří nové alternativy pro ty, které mohou být brzy ztraceny.

Vrápenec menší, který je v Evropě vlajkovým druhem, si díky našim předchozím projektům vydobyl u lidí přívětivý obraz. Nicméně zkušenosti z období pandemie, které nás upozornily na hrozby globalizace pro přírodní svět, podnítily nový pohled na ochranu netopýrů. V tomto případě proto platí heslo „Udržujte odstup!“ vyzývající k takovému přístupu k ochraně přírody, který poskytuje prostor mezi lidmi a volně žijícími zvířaty. Projekt také navrhuje postupný přechod od nákladných nápravných opatření k dlouhodobě bezpečnější a efektivnější variantě. Ta prostřednictvím speciální infrastruktury umožní netopýrům návrat do lesa, kde najdou optimální podmínky ve všech ročních obdobích.

Projekt je financován a realizován ve spolupráci s

Cílové druhy

Projekt se zaměřuje na vrápence malého jakožto vlajkový druh, vyskytující se ve všech zemích zapojených do projektu a pro který existuje dlouhá řada úspěšně aplikovaných opatření, která jsou přijímána veřejností.

Všechny druhy netopýrů, na které se vztahují ochranná opatření, jsou uvedeny v Příloze II Směrnice o stanovištích, dohodě EUROBATS a příslušných vnitrostátních legislativách.

Vrápenec malý

Cílovy druh