Natura 2000

Obszary objęte projektem

Działania prowadzone będą na obszarach Natura 2000 wyznaczonych dla co najmniej jednego z gatunków docelowych. Większość z tych obszarów jest wyznaczona dla ochrony więcej niż jednego gatunku. Niekiedy chronią siedliska, w których występują gatunki nietoperzy z Załącznika II. Poniżej przedstawiamy pokrótce obszary objęte projektem, stopniowo będziemy je przybliżać bardziej szczegółowo, uwzględniając ich walory przyrodnicze i atrakcje dla zwiedzających.

Projekt obejmuje 2 zamki wpisane na listę dziedzictwa kulturowego. Na strychach obu zamków znalazły swój zakątek kolonie rozrodcze nietoperzy.
Čechy pod Kosířem CZ0713723 – 100-200 samic podkowca małego, jest to jedna z 5 największych kolonii w Czechach. 
Ruda nad Moravou   CZ0713739 – do 1000 samic nocka dużego i 40-70 samic podkowca małego 

W Polsce obszar projektu pokrywa południowy pas kraju, w którym występują podkowce małe i nocki orzęsione. Działaniami w ramach projektu objęte zostaną wszystkie obiekty Natura 2000 z podkowcem małym wskazanym jako cel ochrony w SDF (32 obszary) oraz wybrane obszary chroniące inne gatunki nietoperzy znajdujące się w tym rejonie. W 13 stworzona zostanie nowa infrastruktura, krytyczna dla przetrwania nietoperzy: stanowiska letnie, zimowe i wzbogacające żerowisko stawki z wodą.

Bednarka – PLH120033
Beskid Śląski – PLH240005
Bieszczady – PLC180001
Czerna – PLH120034
Dolina Prądnika – PLH120004
Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika – PLH020016
Góry Opawskie – PLH160007
Góry Stołowe – PLH020004
Góry Złote – PLH020096
Kopalnie w Złotym Stoku – PLH020007
Kościół w Górkach Wielkich – PLH240008
Kościół w Nowosielcach – PLH180035
Kościół w Radziechowach – PLH240007
Kościół w Równem – PLH180036
Kościół w Skalniku – PLH180037
Kościół w Węglówce – PLH120046
Krynica – PLH120039
Łabowa – PLH120036
Małe Pieniny – PLH120025
Nawojowa – PLH120035
Niedzica – PLH120045
Nowy Wiśnicz – PLH120048
Ochotnica – PLH120050
Ostoja Jaśliska – PLH180014
Ostoja Magurska – PLH180001
Ostoja nad Bobrem – PLH020054
Ostoja Popradzka – PLH120019
Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka – PLH160004
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego – PLH120052
Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca – PLH120020
Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego – PLH120094
Pasmo Krowiarki – PLH020019
Pieniny – PLC120002
Pierściec – PLH240022
Podkowce w Szczawnicy – PLH120037
Rymanów – PLH180016
Trzciana – PLH180018
Tylmanowa – PLH120095
Uroczyska Borów Dolnośląskich – PLH020072

W Rumunii projekt koncentruje się w 2 obszarach o dużym znaczeniu dla nietoperzy. Występuje tu wysoka presja osób odwiedzających i penetrujących jaskinie, co jest bardzo niebezpieczne zarówno dla zgrupowań zimujących i rozrodczych występujących w tutejszych jaskiniach.

Domogled – Valea Cernei – ROSCI0069

W tym obszarze wybrano 3 jaskinie o największym znaczeniu, gdzie występuje około 20% krajowej populacji podkowca średniego Rhinolophus mehelyi ( 1800 osobników), podkowiec śródziemnomorski Rhinolophus euryale . Znajduje się tu jedyne stanowisko z 5 gatunkami podkowców (Rhinolophus spp). 

Porțile de Fier – ROSCI0206

Obszar jest ważnym siedliskiem dla podkowca śródziemnomorskiego, nocka długopalcego, nocka orzęsionego , nocka wschodniego (Myotis blythii) i podkowca dużego (Rhinolophus ferrumequinum).

Cztery obszary Natura 2000 są uwzględnione w Słowacji.

Gavurky – SKUEV 0201
Kamenná Baba – SKUEV0207
Muránska planina – SKUEV0225
Bradlo – SKUEV0402

W ramach projektu ochroną będą objęte ważne stanowiska 5 gatunków nietoperzy chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej UE. Do najcenniejszych należą jedno z dwóch istniejących na Słowacji stanowisk podkasańca, jedyne zlokalizowane stanowisko rozrodcze mopka zachodniego, liczne kolonie podkowca śródziemnomorskiego (łącznie 4000 osobnikó) i podkasańca (1500).

logo NATURA 2000
Natura 2000 Network Viewer